REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGU


§ 1
Przedmiot

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług hostingu (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki świadczenia przez S-Net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej S-Net) Usług Hostingu, w tym z wykorzystaniem Serwera dedykowanego.
 2. S-Net świadczy Usługi na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.) jak również na rzecz konsumentów.
 3. Regulamin został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) jak również zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 4. Regulamin ma zastosowanie do Umów o świadczenie Usług Hostingu w zakresie nie regulowanym przez przedmiotowe Umowy.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają bezwzględnie obowiązujących praw konsumentów. Wszelkie wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta, a w przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, zastosowanie mają przedmiotowe przepisy, z tym że pozostałe postanowienia Regulaminu są nadal ważne i pozostają w mocy.
 

§ 2
Definicje

 
 1. Wskazane poniżej pojęcia mają następujące znaczenie:\n\n
  1. Abonent – Przedsiębiorca lub Konsument, z którym S-Net zawarł Umowę;
  2. Awaria – okres braku dostępności Usługi Hostingu, na pierwszym routerze poza siecią S-Net, trwający powyżej 15 minut;
  3. Cennik – dokument zawierający zestawienie cen za obsługę serwisową, w tym za nieuzasadnione zgłoszenie serwisowe, jak również zestawienie innych obciążeń finansowych tam wskazanych;
  4. Usługa Hostingu – usługa polegająca na udostępnianiu Abonentowi infrastruktury informatycznej należącej do S-Net, o określonych w Umowie parametrach,
  5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z S-Net Umowę, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Panel Klienta – udostępniony przez S-Net interfejs, za pomocą którego Abonent dokonuje rejestracji, zamawia Usługę Hostingu;
  7. Przerwa techniczna – przerwa w dostępie do Usługi Hostingu, spowodowana prowadzeniem planowanych prac konserwacyjnych;
  8. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą tj. zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły;
  9. Serwer dedykowany – serwer należący do S-Net, oddany w całości do wykorzystania w ramach Usługi Hostingu na rzecz Abonenta;
  10. Siła wyższa – niemożliwe do przewidzenia nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, którego skutkom nie można zapobiec pomimo dołożenia najwyższej staranności;
  11. SLA – parametr dostępności Usługi Hostingu określający jej poziom jakości, którego spełnienie skutkuje odpowiedzialnością S-Net określoną w Umowie za jej niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie;
  12. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi Hostingu zawarta pomiędzy S-Net a Abonentem;
  13. Zgłoszenie serwisowe – zgłoszenie wystąpienia Awarii w czasie obowiązywania Umowy.
 

§ 3
Umowa

 
 1. Świadczenie Usług Hostingu przez S-Net odbywa się na podstawie Umowy zawartej z Abonentem, na zasadach określonych w Umowie i Regulaminie, zgodnie z parametrami określonymi w Umowie.
 2. Aktualny Regulamin oraz Cennik są publikowane na Stronie internetowej www.s-net.pl, a także przesyłane są Abonentowi po zawarciu Umowy na jego adres e-mail.
 3. Przed zawarciem Umowy Abonent zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu oraz Cennika.
 4. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony lub oznaczony.
 5. Umowa zostaje zawarta za pośrednictwem Panelu Klienta drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.
 6. Do korzystania z Usługi Hostingu Abonent musi posiadać komputer podłączony do sieci Internet, wyposażony w przeglądarkę internetową.
 

§ 4
\nRejestracja

 

 1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Panelu Klienta drogą elektroniczną, Abonent dokonuje rejestracji w systemie informatycznym S-Net za pośrednictwem Panelu Klienta.
 2. Przy rejestracji, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulamin oraz Cennik są bezpośrednio udostępniane Abonentowi do zapoznania się.
 3. Dokonując rejestracji, o której mowa w § 4 ust. 1 Abonent potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i Cennikiem.
 4. W ramach procesu rejestracji Abonent podaje następujące informacje:\n\n
  1. w przypadku Abonenta będącego Konsumentem:
 1. w przypadku Abonenta będącego Przedsiębiorcą:
 

§ 5
Zawarcie Umowy

 

 1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Panelu Klienta drogą elektroniczną Abonent składa zamówienie Usługi Hostingu poprzez wypełnienie formularza w Panelu Klienta. Abonent będący Konsumentem składając zamówienie potwierdza, że wie, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 2. Przed zawarciem Umowy S-Net może wezwać Abonenta będącego Przedsiębiorcą do przesłania drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej, w terminie 7 dni, kopii dokumentów urzędowych potwierdzających prawidłowość przedstawionych informacji, o których mowa w § 4 ust. 4 lit b) Regulaminu, a także kopii pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania Abonenta, w przypadku gdy stanowi ono podstawę reprezentacji i uzależnić zawarcie tejże Umowy od przedłożenia powyższych dokumentów.
 3. Przed zawarciem Umowy, S-Net może dokonać oceny wiarygodności płatniczej Abonenta, w szczególności na podstawie informacji udostępnionych przez biuro informacji gospodarczej w trybie określonym w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1015, z późn. zm.).
 4. Przed zawarciem Umowy, S-Net dokonuje weryfikacji możliwości technicznych jej realizacji.
 5. W przypadku negatywnej weryfikacji, o której mowa w § 5 ust. 4, S-Net proponuje Abonentowi realizację Umowy przy odmiennych parametrach Usługi.
 6. Przed zawarciem Umowy Abonent będący Konsumentem jest informowany o:\n\n
  1. danych identyfikujących S-Net;
  2. adresie S-Net, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą jak również adresie pod który składana jest reklamacja;
  3. istotnych cechach Usługi Hostingu;
  4. całkowitej wysokości opłat za świadczenie Usługi Hostingu, w tym obowiązujących podatkach;
  5. karach umownych oraz wszelkich dodatkowych płatnościach, które mogą zaktualizować się w trakcie trwania Umowy;
  6. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
  7. obowiązku zapłaty poniesionych przez S-Net uzasadnionych kosztów, jeżeli Abonent będący Konsumentem odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania Usługi Hostingu przed upływem tego okresu;
  8. sposobie i terminie uiszczenia płatności;
  9. sposobie uruchomienia Usługi Hostingu;
  10. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji
  11. terminie, w jakim informacje o Usłudze Hostingu mają charakter wiążący;
  12. czasie trwania Umowy jak również o sposobie i przesłankach wypowiedzenia Umowy
  13. sposobie składania i rozpatrywania reklamacji;
  14. sposobie rozwiązania Umowy;
  15. odpowiedzialności S-Net za jakość świadczonej Usługi Hostingu;
  16. funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony;
  17. kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
  18. minimalnym czasie trwania zobowiązań Abonenta będącego Konsumentem wynikających z umowy;
  19. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które Abonent będący Konsumentem jest zobowiązany spełnić na żądanie S-Net;
  20. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.
  21. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od Umowy
  22. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 7. S-Net odmawia zawarcia Umowy w przypadku, gdy:\n\n
  1. Abonent odmawia przedstawienia informacji koniecznych do realizacji Umowy
  2. Abonent będący Przedsiębiorcą nie przesłał drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej kopii dokumentów wskazanych przez S-Net;
  3. Abonent nie spełnia kryteriów oceny wiarygodności płatniczej, w szczególności nie wywiązywał się terminowo ze zobowiązań wynikających z uprzednio zawartej z S-Net bądź innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym umowy o świadczenie Usług Hostingu;
  4. Abonent nie wyraził zgody na przedstawione przez S-Net parametry Usługi, w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 5;
  5. z przyczyn technicznych nie jest możliwym Uruchomienie, Instalacja bądź świadczenie Usług;
 8. S-Net potwierdza otrzymanie zamówienia Usługi Hostingu na adres e-mail podany podczas rejestracji, o której mowa w § 4 ust. 1.
 9. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdza jej warunków przez S-Net. W przypadku Abonentów będących Konsumentami S-Net przesyła potwierdzenie zawarcia Umowy oraz informacje, o których mowa w § 5 ust. 6, a także Regulamin na adres e-mail podany przez Abonenta będącego Konsumentem.
 10. S-Net dokonuje uruchomienia Usługi Hostingu w terminie określonym w Umowie jednak nie wcześniej niż po uiszczeniu płatności za pierwszy okres rozliczeniowy, o którym mowa w § 11 ust. 4 Regulaminu.
 

§ 6
Zobowiązania Abonenta

 

 1. Abonent zobowiązany jest do:\n\n
  1. terminowego uiszczania należności na rzecz S-Net;
  2. korzystania z Usługi Hostingu w sposób zgodny z zawartą Umową oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności nienaruszania praw osób trzecich oraz nieprzesyłania niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  3. nie dostarczania oraz nie umieszczania w infrastrukturze S-Net i na Serwerze dedykowanym jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, zawierających wirusy lub takich, które mogą wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemów komputerowych;
  4. niezwłocznego powiadomienia S-Net o wszelkich przypadkach braku działania lub nieprawidłowościach w działaniu Usługi Hostingu, w tym o wszelkich niezgodnościach z parametrami technicznymi;
  5. niezwłocznego zawiadamiania S-Net, w formie pisemnej lub elektronicznej, o wszelkich zmianach danych Abonenta określonych w § 4 ust. 4;
  6. nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym, treści których jawność została wyłączona, treści o charakterze reklamowym umieszczanych bez zgody S-NET, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa a także wypowiedzi wulgarnych.
 2. Abonent:
  1. upoważnia S-Net do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy oraz ich przesyłanie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie
  2. może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez S-Net nazwy Abonenta w materiałach reklamowych, marketingowych oraz listach referencyjnych, niezależnie od czasu trwania Umowy,
  3. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących proponowanych zmian Cennika oraz Regulaminu w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w komparycji Umowy,
  4. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących proponowanych zmian Umowy, w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w Umowie.
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, w szczególności o nowych usługach S-Net, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przy użyciu automatycznych systemów wywołujących, niezależnie od czasu trwania Umowy,
  6. upoważnia S-Net, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie do informacji gospodarczych do wystąpienia do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby, w tym również informacji dotyczących zobowiązań powstałych przed dniem wejścia w życie w/w ustawy,
  7. wyraża zgodę na udostępnienie przez S-Net jego danych osobowych innym przedsiębiorcom prowadzącym działalność telekomunikacyjną, w celu uzyskania informacji o fakcie ewentualnego zaprzestania regulowania płatności z tytułu świadczonych Usług Hostingu wobec wskazanych wyżej operatorów lub o fakcie zgłoszenia utraty dokumentów potwierdzających tożsamość oraz udostępnienia w tym samym celu powyższych danych przez wskazane podmioty na potrzeby oceny wiarygodności płatniczej wykonywanej przez S-Net,
  8. wyraża zgodę na udostępnienie przez S-Net jego danych osobowych do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A., w celu pozyskania informacji gospodarczych oraz do Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich oraz udostępnienia w tym samym celu powyższych danych przez wskazane podmioty na potrzeby oceny wiarygodności płatniczej wykonywanej przez S-Net,
  9. Abonent wyraża zgodę na udostępnienie przez S-Net jego danych osobowych do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby przygotowania przez nią oceny punktowej i przekazanie tej oceny S-Net na potrzeby oceny wiarygodności płatniczej wykonywanej przez S-Net.
 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Abonent odpowiada względem S-Net za szkodę w pełnej wysokości.
 

§ 7
Warunki świadczenia Usługi Hostingu

 

 1. S-Net świadczy Usługi Hostingu z zachowaniem należytej staranności.
 2. S-Net świadczy Usługi Hostingu o parametrach wskazanych w Umowie, z zastrzeżeniem jednak, iż sposób jej świadczenia może ulec zmianie w przypadku dokonywanych modyfikacji i ulepszeń technicznych.
 3. Aktualny opis techniczny Usługi Hostingu dostępny jest na Stronie internetowej, na której znajduje się Interfejs, przez który składane jest zamówienie.
 4. W przypadku świadczenia Usługi Hostingu z wykorzystaniem Serwera dedykowanego S-Net oddaje do korzystania serwer przez niego utrzymywany, skonfigurowany zgodnie z Umową.
 5. Oddany do korzystania serwer będzie znajdował się w miejscu wskazanym przez S-Net. Powyższe miejsce, może ulec zmianie bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Abonenta, co jednak nie będzie miało wpływu na ciągłość i jakość świadczenia Usługi Hostingu z wykorzystaniem Serwera dedykowanego.
 6. S-Net gwarantuje dostępność Usługi Hostingu – SLA w wysokości 99,7% czasu w skali roku.
 7. Do czasu braku dostępności Usługi Hostingu stanowiącego podstawę stwierdzenia przekroczenia parametru SLA nie wlicza się:\n\n
  1. czasu trwania Awarii spowodowanego działaniem Siły wyższej;
  2. braku dostępności spowodowanego Przerwą techniczną w przypadku, o ile nie przekracza jednorazowo 8 godzin, i nie występuje więcej niż pięciokrotnie w ciągu każdych kolejnych 12 miesięcy obowiązywania Umowy, o ile Abonent został o niej poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej 6 godzin;
  3. braku dostępności Usługi Hostingu spowodowanego podjęciem przez S-Net innych środków w przypadkach wskazanych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności z przyczyn obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 

§ 8
Zgłoszenie serwisowe

 

 1. Abonent dokonuje Zgłoszenia serwisowego niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia Awarii, jednak nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego przypadającego po dniu, w którym Awaria zostały zauważone przez Abonenta. W przypadku braku zgłoszenia Awarii w powyższym terminie Abonent traci wszelkie roszczenia w stosunku do S-Net w tego tytułu, w tym roszczenia o usunięci Awarii, o obniżenie płatności za okres w którym Awaria wystąpiły oraz wszelkie roszczenia odszkodowawcze.
 2. Zgłoszenie serwisowe dokonywane jest w formie elektronicznej lub za pośrednictwem środków komunikacji telefonicznej.
 3. Zgłoszenie serwisowe, dokonywane jest poprzez kontakt na następujący adres e-mail (w zależności od tego, na którym serwisie zakupiona została Usługa):\n\n
  1. dla Serverini.pl: tech@serverini.pl
  2. dla SnetCloud.com: support@snetcloud.com
  3. dla S-NET: support@s-net.pl
 1. Abonent zawiera w Zgłoszeniu serwisowym następujące informacje:\n\n
  1. nazwę Abonenta oraz dane personalne identyfikujące osobę dokonującą Zgłoszenia serwisowego;
  2. opis Awarii lub Usterki;
  3. numer IP serwera, na którym Usługa Hostingu jest uruchomiona
 2. S-Net niezwłocznie potwierdza w formie elektronicznej przyjęcie Zgłoszenia serwisowego, określając jednocześnie przybliżony czas wykonania czynności serwisowych.
 3. S-Net dopełni wszelkiej staranności w celu usunięcia Awarii w ciągu 48 godzin. Jeżeli zaś nie będzie to możliwe w wciągu 48 godzin S-NET usunie Awarię w innym obiektywnie możliwym terminie.
 4. S-Net niezwłocznie potwierdza w formie elektronicznej usunięcie Awarii.
 5. S-Net dokonuje usunięcia Awarii, w tym ewentualnej naprawy lub wymiany Urządzenia:\n\n
  1. nieodpłatnie – w przypadku, gdy Awaria powstała w wyniku przyczyn leżących wyłącznie po stronie S-Net, Sieci S-Net lub Urządzeń, jeżeli nie są one wynikiem naruszenia przez Abonenta postanowień Regulaminu lub Umowy;
  2. odpłatnie – w pozostałych przypadkach.

§ 9
Odpowiedzialność Stron

 

 1. W przypadku braku dostępności Usługi Hostingu, którego długość przekracza wartość SLA, z wyłączeniem braku dostępności z przyczyn wskazanych w § 8 ust. 8 lit. b, S-Net udzieli Abonentowi, w kolejnym okresie rozliczeniowym, rabatu w wysokości 1/720 miesięcznej opłaty za każdą rozpoczętą godzinę Awarii ponad wartość SLA.
 2. Rabat nie może przekraczać wysokości opłaty należnej za okres rozliczeniowy, w którym jest udzielany.
 3. Całkowita odpowiedzialność S-Net z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest wyłącznie do rabatu przysługującemu Abonentowi z tytułu przekroczenia SLA. Abonentowi nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania uzupełniającego oraz żadne inne roszczenia z tego tytułu. S –Net w szczególności nie odpowiada za zysk utracony.

§ 10
Reklamacja

 

 1. Reklamacja może zostać złożona przez Abonenta w formie pisemnej lub elektronicznej.
 2. Abonent wskazuje w reklamacji:\n\n
  1. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Abonenta;
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
  4. numer Abonenta;
  5. datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi Hostingu;
  6. wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności wynikających z Umowy lub z przepisów prawa – gdy Abonent żąda ich wypłaty;
  7. numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o zaliczenie ich na poczet przyszłych płatności - gdy Abonent ich żąda;
  8. podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Abonenta
 3. S-Net potwierdza przyjęcie reklamacji:\n\n
  1. niezwłocznie – w przypadku złożenia jej osobiście;
  2. w terminie 14 dni – w pozostałych przypadkach;
 4. S-Net udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z żądaniem Abonenta.
 6. Odpowiedź na reklamację rozpatrzoną negatywnie, w całości lub części, doręcza się Abonentowi przesyłką poleconą w przypadku, gdy reklamacja została złożona na piśmie. W pozostałych przypadkach odpowiedź na reklamację można przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Umowie.
 7. Odpowiedź na reklamację zawiera w szczególności pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.
 8. Abonent, będący Przedsiębiorcą może dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu sądowym wyłącznie po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, o którym mowa powyżej.

 

§ 11
Płatność

 

 1. Wysokość opłat z tytułu świadczenia Usługi Hostingu określa Umowa.
 2. W przypadku, gdy w Umowie wysokość opłaty netto wyrażono w walucie obcej, Abonent jest zobowiązany do uiszczenia równowartości tak ustalonej opłaty przeliczonej na złote według średniego kursu walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wystawienia faktury VAT, chyba że Umowa stanowi inaczej. Niezależnie od rodzaju waluty, w jakiej wyrażona jest opłata netto określona w Umowie stawka VAT będzie w każdym przypadku określona w walucie polskiej.
 3. W przypadku, gdy Umowa obejmuje również opłatę za przyłączenie lub inną związaną z uruchomieniem Usługi Hostingu, jest ona wnoszona wraz z opłatą za pierwszy okres rozliczeniowy.
 4. Opłaty z tytułu świadczenia Usługi Hostingu wnoszone są w miesięcznych okresach rozliczeniowych, odpowiadającym kolejnym miesiącom kalendarzowym przed rozpoczęciem tegoż okresu z góry, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 5. Płatność za pierwszy okres rozliczeniowy świadczenia Usługi Hostingu dokonywana jest w terminie 24 godzin od dnia zawarcia Umowy.
 6. W przypadku braku uregulowania płatności za pierwszy okres rozliczeniowy, w terminie wskazanym w § 11 ust. 5 S-Net może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym wysyłając oświadczenie w tym przedmiocie na adres elektroniczny Abonenta w terminie miesiąca od dnia upływu w/w terminu.
 7. Okresy rozliczeniowe odpowiadają kolejnym miesiącom kalendarzowym i liczone są od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem § 11 ust. 8 - 11.
 8. Pierwszy okres rozliczeniowy obejmuje okres od dnia rozpoczęcia obowiązywania Umowy do końca miesiąca kalendarzowego.
 9. Ostatni okres rozliczeniowy obejmuje okres od początku miesiąca kalendarzowego do zakończenia okresu obowiązywania Umowy.
 10. W przypadkach gdy okres rozliczeniowy obejmuje niepełny miesiąc kalendarzowy, w szczególności w przypadkach wskazanych w § 11 ust. 8-9 opłata jest wyliczana proporcjonalnie za tenże okres, przy założeniu, że miesiąc kalendarzowy obejmuje 30 dni.
 11. Okresem rozliczeniowym dla Usług może być indywidualnie oznaczony przez Strony w Umowie, w szczególności okresem takim może być miesiąc. W takim wypadku koniec terminu przypada na dzień, który poprzedza dzień odpowiadający nazwą lub datą początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Postanowienia § 11 ust. 7 – 10 stosuje się odpowiednio, w zakresie nie uregulowanym Umową.
 12. Dniem zapłaty jest dzień uznania na rachunku bankowym S-Net.
 13. W przypadku opóźnień w zapłacie opłat, które będą skutkowały wysłaniem przez S-Net wezwań do zapłaty, Usługobiorca zostanie obciążony kosztami każdego z wezwań w wysokości wskazanej w Cenniku.

 

§ 12
Zmiana i rozwiązanie umowy

 

 1. Umowa zawarta na czas nieoznaczony może zostać wypowiedziana przez Abonenta lub S-Net z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.
 2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu Stron, bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 3. Abonent może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy S-Net trwale zaprzestał świadczenia Usług Hostingu objętych Umową lub nie uruchomił Usługi Hostingu w terminie określonym w Umowie bez zawiadomienia Abonenta w drodze elektronicznej o tego przyczynie. W takim przypadku Abonentowi przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej w wysokości wskazanej w Cenniku, po uprzednim wezwaniu S-NET, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu odpowiedniego terminu. Abonentowi nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania uzupełniającego oraz żadne inne roszczenie z tego tytułu. S–Net w przypadku wypowiedzenia Umowy w szczególności nie odpowiada za zysk utracony oraz za szkodę powstałą z winy nieumyślnej. Postanowienie § 12 ust. 3 zdanie trzecie i czwarte Regulaminu nie dotyczy Konsumentów.
 4. S-Net może zawiesić wykonywanie Usługi oraz wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku:\n\n
  1. naruszania przez Abonenta istotnych postanowień Umowy lub Regulaminu, jak również innych Regulaminów, które Abonent zobowiązał się przestrzegać w związku z zawarciem Umowy, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu odpowiedniego terminu
  2. zaleganiu przez Abonenta za co najmniej jeden okres rozliczeniowy w jakiejkolwiek części
  3. podania przez Abonenta nieprawdziwych informacji przy zawieraniu Umowy
  4. braku możliwości świadczenia Usług Hostingu z przyczyn technicznych
 5. W terminie, o którym mowa w § 12 ust. 4, S-Net jest uprawniony do zawieszenia świadczenia Usług Hostingu. W takim wypadku S-Net uprawniony jest do usunięcia danych zgromadzonych na serwerze w terminie 7 dni od dnia wypowiedzenia Umowy z przyczyn wskazanych w § 12 ust. 4.
 6. W przypadkach rozwiązania Umowy z przyczyn innych niż określone w§ 12 ust. 3, Abonentowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty za okres rozliczeniowy, przed zakończeniem którego Umowa została rozwiązana w całości ani w części. Postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.
 7. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w § 12 ust. 3, Abonentowi przysługuje zwrot opłaty w części odpowiadającej okresowi pozostałemu do końca okresu rozliczeniowego.
 8. Abonent będący Konsumentem niezależnie od uprawnień wskazanych powyżej, ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail:sales@s-net.pl o treści zgodnej ze wzorem opublikowanym na stronie www.s-net.pl, przy czym uprawnienie to wygasa w momencie całkowitego wykonania Usługi Hostingu przez S-Net. W przypadku gdy Usługa Hostingu ma być świadczona przed upływem okresu do wykonania prawa odstąpienia, warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi Hostingu jest złożenie przez Konsumenta żądania wykonania Usługi Hostingu przed upływem tego okresu. W przypadku gdy Abonent będący Konsumentem odstąpi od umowy w trakcie świadczenia Usługi Hostingu zobowiązany będzie do zapłaty za dotychczas świadczone przez S-Net Usługi Hostingu (cena zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu świadczonej Usługi Hostingu na podstawie ceny dotyczącej całego okresu, w jakim miała być świadczona Usługa Hostingu).
 9. W przypadku gdy odstąpienie od Umowy będzie wiązało się z koniecznością zwrotu uiszczonej przez Abonenta będącego Konsumentem płatności (lub jej części), zwrot następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Abonent będący Konsumentem w pierwotnej transakcji, chyba że Abonent będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
 10. S-Net po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu przesyła Abonentowi będącemu Konsumentem potwierdzenie otrzymania tegoż oświadczenia na jego adres e-mail.
 11. Z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 Regulaminu, w przypadku wypowiedzenia przez Abonenta Umowy zawartej na czas oznaczony lub odstąpienia od niej, z przyczyn leżących po stronie Abonenta, S-NET przysługuje kara umowna w wysokości sumy opłat z tytułu świadczenia Usługi Hostingu, które to opłaty przysługiwałyby S-NET na podstawie Umowy, za okres, który pozostał do zakończenia obowiązywania Umowy. Jeżeli szkoda poniesiona przez S-Net będzie przekraczała wysokość kary umownej, S-Net przysługuje uprawnienie do żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 13
Dane przechowywane przez Abonenta

 

 1. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść przesyłanych, rozpowszechnianych lub gromadzonych informacji, za ich eksploatację i aktualizację, jak również za wszystkie pliki, zwłaszcza umieszczone dane osobowe osób trzecich.
 2. S-Net nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane i przechowywane w ramach świadczonej Usługi Hostingu dane.
 3. S-Net nie dokonuje weryfikacji zgodności z prawem przechowywanych w ramach świadczonej Usługi Hostingu danych.
 4. W przypadku otrzymania wiarygodnej informacji lub urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, S-Net niezwłocznie uniemożliwi Abonentowi dostęp do przechowywanych przez niego danych oraz wprowadzenia jakichkolwiek modyfikacji w powyższych. S-Net uprawniony jest do przekazania powyższych danych do organów państwowych (w tym prokuratury, policji, sądowi powszechnemu).
 5. W przypadku wskazanym w § 13 ust. 4 S-Net nie ponosi on odpowiedzialności za ograniczenie w dostępie do Usługi Hostingu ani jakąkolwiek szkodę powstałą z tego tytułu.
 6. W przypadku, gdy S-Net zamierza podjąć działania, o których mowa w § 13 ust. 4 na skutek otrzymania wiarygodnych informacji, niezwłocznie zawiadamia o tym Abonenta w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji.
 7. W przypadku dokonania zawiadomienia, o którym mowa w § 13 ust. 6, S-Net nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie w dostępie do Usługi Hostingu ani wynikłą z tego szkodę.

§ 14
\nOchrona danych osobowych

 

1.    Zawierając  Umowę     Abonent   wyraża    zgodę   na    przetwarzanie   jego   danych    osobowych   przez S-Net.

 1. Abonentowi przysługuje praw dostępu i poprawiania przetwarzanych danych osobowych.
 2. S-Net jest administratorem danych osobowych Abonenta w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 3. S-Net oświadcza, iż stosowany przez niego system przetwarzania danych spełnia wymagania dotyczące struktur baz danych osobowych oraz funkcjonalności zarządzających nimi aplikacji, określone obowiązującymi przepisami prawa.
 4. S-Net przetwarza dane osobowe w celu realizacji Umowy i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności S-Net przekazuje dane osobowe uprawnionym organom, działającym w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

§ 15
Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Umów na świadczenie Usług Hostingu zawieranych pomiędzy Abonentem a S-Net.
 2. W przypadku sprzeczności postanowień Umowy zawartej pomiędzy S-Net a Abonentem z postanowieniami zawartymi w Regulaminie, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
 3. Aktualny Cennik i Regulamin S-Net dostępne są w na Stronie internetowej.
 4. Zmiana Cennika i Regulaminu nie wpływa na wysokość opłat w okresie rozliczeniowym trwającym w chwili dokonania zmiany.
 5. S-Net doręcza Abonentowi w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji informacje o zmianach Cennika lub Regulaminu przynajmniej na miesiąc przed jej wejściem w życie.
 6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o dokonanej zmianie, Abonent może wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 7. Spory wynikłe z zawartej Umowy rozpatruje sąd powszechny właściwy miejscowo dla S-Net. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Umów zawieranych z Konsumentami.

 

cookies Ten serwis używa plików cookies - zobacz szczegóły. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie cookie. zamknij